SEARCH
Tel. : 02-618-2800 Fax : 02-618-2828

SUPERB TWO THEME PARK 4D (TR)

เริ่มต้น 16,999.-
ธันวาคม - พฤษภาคม 62 (วันปีใหม่ / วันจักรี / วันสงกรานต์ )

SUPERB SO SHIOK 3D (FD)

เริ่มต้น 10,999.-
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 62 ( วันจักรี )

SUPERB SO SHIOK 3D (3K)

เริ่มต้น 11,999.-
มีนาคม - พฤษภาคม 62 (วันจักรี / วันสงกรานต์)
มีนาคม - ตุลาคม 62 (วันจักรี/วันสงกรานต์/วันเฉลิม ร.10/วันแม่/วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)