SEARCH
Tel. : 02-618-2800 Fax : 02-618-2828
กันยายน - ตุลาคม 62
พฤษภาคม - ตุลาคม 62
มีนาคม - พฤษภาคม 62 (วันวิสาขบูชา)
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62 (วันมาฆบูชา/วันสงกรานต์/วันวิสาขบูชา)

CZSVO01 DELUXE RUSSIA 7D5N (SU)

เริ่มต้น 56,999.-
มีนาคม - พฤษภาคม 62 (วันจักรี/วันสงกรานต์/วันวิสาขบูชา)
เมษายน - มิถุนายน 62 (วันจักรี/วันสงกรานต์/วันวิสาขบูชา)

CZDME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N (EY)

เริ่มต้น 46,999.-
มีนาคม - มิถุนายน 2562 (วันจักรี/วันสงกรานต์/วันวิสาขบูชา)

CZDME05 GOOD DEAL RUSSIA 6D3N (EY)

เริ่มต้น 31,999.-
เมษายน - มิถุนายน 62 (วันแรงงาน/วันวิสาขบูชา)
เมษายน - ตุลาคม 62 (วันจักรี/วันสงกรานต์/วันแรงงาน/วันแม่/วันคล้ายวันสวรรคต ร.9/วันปิยะ)