SEARCH
Tel. : 02-618-2800 Fax : 02-618-2828
พฤษภาคม - ตุลาตม 61 (วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/วันเฉลิม ร.10/วันแม่แห่งชาติ/วันปิยมหาราช)
พฤษภาคม - ตุลาคม 61 (วันพืชมงคล/วันวิสาขบูชา/วันแม่แห่งชาติ/วันปิยมหาราช)
พฤษภาคม - ตุลาคม 61(วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วันเฉลิม ร.10/วันเข้าพรรษา/วันปิยะ)
13-22 กรกฎาคม/ 20-29 กรกฎาคม 61 (วันอาสาฬหบูชา/วันเฉลิม ร.10/วันเข้าพรรษา)

Bali–Borobudur-Besakih 5days (TG)

เริ่มต้น 32,999.-
เมษายน - ตุลาคม 61 (วันสงกรานต์/วันพืชมงคล/วันอาสาฬหบูชา/วันเฉลิม ร.10/วันเข้าพรรษา/วันแม่/วันปิยะ)
เมษายน - ตุลาคม 61
เมษายน - ตุลาคม 61 (วันแม่แห่งชาติ/วันปิยะ)
เมษายน - ตุลาคม 61 (วันแม่แห่งชาติ/วันปิยะ)
พฤษภาคม - มิถุนายน 61 (วันพืชมงคล/วันวิสาขบูชา)
พฤษภาคม - มิถุนายน 61 (วันแรงงาน/วันพืชมงคล/วันวิสาขบูชา)